نودل پاکتی بسته 24 تایی

شامل 24 عدد نودل پاکتی 85 گرمی